Veri İşleme Politikası

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SAMET INTERACT AYDINLATMA BİLDİRİMİ 

Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.  

Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, www.sametinteract.com web sitemiz üzerinden Şirketimizin müşteri temsilcileriyle ve diğer çalışanları ile yapacağınız çevrimiçi görüşmeler kapsamında işlediğimiz kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve hukuka uygunluk sebepleri ile Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı nasıl kullanacağınızı işbu Aydınlatma Bildirimi ile bilginize sunuyoruz.

  Veri Sorumlusu
SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mersis No                    : 0742003025700011
Adres                          : Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 8-13 34513   Esenyurt - İstanbul
Telefon                        : +90 212 886 75 23
Kep Adresi                  : sametkalip@hs01.kep.tr
E-posta                        : kvkk@samet.com.tr  
1-      Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
www.sametinteract.com üzerinden müşteri temsilcileri veya diğer çalışanları ile yapılan görüşmeler kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz şunlardır:
1)      Ad soyadı, firma unvanı gibi kimlik verileriniz,
2)      E-posta adresi gibi iletişim verileriniz,
3)      Mesaj içeriği gibi talep ve şikâyet verileriniz,
4)      Tercih edilen ülke ve dil bilginiz,
5)      Çerezler ve piksel etiketler vasıtasıyla IP adresi izleme ve kayıtları, log kayıtları gibi işlem güvenliği verileri,
6)      Müşteri temsilcilerimiz veya diğer çalışanlarımız ile görüşme gerçekleştirmeniz halinde görüntü ve ses kayıtları gibi görsel ve işitsel verileriniz.  
 2-      Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla;
1)      Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
2)      İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
3)      Talep ve şikayetlerin takibi,
4)      Mal veya hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
5)      Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
6)      Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve
7)      Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir. 

 3-      Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda www.sametinteract.com üzerinden doldurduğunuz iletişim formu veya Şirketimiz ile mevcut iş ilişkinize istinaden elde edilmiş olan e-posta adresinize davetiye gönderilmek suretiyle doğrudan tarafınızdan veya çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluştan elektronik ortamda toplamaktadır.  

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 5/2 maddesinin (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması” ve (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak ve gerekmesi halinde Kanun’un 5/1. Maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden işlenmektedir.  

4-      Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz, toplama ve işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere, Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan üçüncü kişilere yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda aktarılabilecektir.  

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, işleme amaçlarıyla bağlantılı olacak şekilde; ticari ilişkimiz kapsamında ve burada sayılı işleme amaçlarımız gerektirdikçe kanunen yetkili hizmet aracıları, barındırma hizmeti sağlayıcıları (hosting), bilişim ve iletişim sistem ve çözümleri hizmeti alınan firmalar ve dijital pazarlama ajanslarına aktarılmaktadır.  

Kişisel verileriniz, hizmet alınan barındırma hizmeti sağlayıcılarının (hosting) sunucularının yurtdışında olması nedeniyle Kanun’un 9. maddesinde yer alan şartlar dahilinde yurtdışına aktarılabilecektir. Aktarım işleminin hukuka uygunluk sebebinin açık rıza olması halinde, açık rızanız temin edilerek veri aktarımı yapılacaktır.  

5-      Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?  

 Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik taleplerinizi;  

1)      Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 8-13 34513 Esenyurt, İstanbul adresine göndererek,
2)      Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
3)      Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle sametkalip@hs01.kep.tr KEP adresimize göndererek,
4)      İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@samet.com.tr adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.  

Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.  

Saygılarımızla,

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.